QA SPECIALIST

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • มีความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางแท่ง และการตรวจสอบสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางแท่ง หรือโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • มีความรู้และสามารถตรวจสอบภายใน (Internal audit) ระบบ ISO9001:2015 , ISO17025, IATF 16949, VDA6.3/VDA6.5
 • มีความสามารถวางระบบในการจัดทำ ISO9001:2015 และระบบอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการขอ Certify ได้
 • มีความรู้ และสามารถตรวจสอบภายในทั้งระบบ ISO14001:2015, ISO45001:2018 (optional)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในส่วนของการอ่าน เขียน แปลความในระดับดี สามารถสื่อสารได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆในการจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลได้ เช่น Microsoft family, Minitab
 • สามารถประสานงานและวางแผนกิจกรรมคุณภาพต่างๆ เช่น 5s./Kaizen/OPL/QCC
 • มีใบ certificate รับรองการเป็น Auditor ในระบบต่างๆ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและพอลิเมอร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office พื้นฐาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-40 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการดูแลส่วนการผลิต, การควบคุมคุณภาพ

สวัสดิการ

 • เครื่องแบบ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินจูงใจในการทำงาน 1 เดือน (จ่ายทุกสิ้นปี)