GREENING THE CORPORATE LANDSCAPE

GREEN THE CORPORATE LANDSCAPE

On 10 May 2023 , TBH Pattani Branch

          The top management of Teck Bee Hang Co., Ltd and Halcyon Agri Co., Ltd planted trees to support and show commitment to mitigate greenhouse gas emissions.

ยางไทยปักษ์ใต้องค์กรสีเขียว 

10 พฤษภาคม 2556 บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาปัตตานี 

          ผู้บริหารยางไทยปักษ์ใต้ และผู้บริหารบริษัท halcyon agri corporation limitedร่วมกันปลูกต้นไม้เ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและแสดงความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการชดเชยเรื่องการปล่อยมลพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก