Environmental Conservation Activities

‘บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด’ จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าชายเลน ณ ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านหัวเขา และกิจกรรมเก็บขยะ ณ หาดจันทร์สว่าง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ : 11 มิถุนายน 2565

          บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สำนักงานใหญ่ ร่วมกันทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยการปลูกป่าชายเลน ณ ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร และกิจกรรมเก็บขยะ หาดจันทร์สว่าง

          นายลี ซือหยาง รองประธานกรรมการบริหาร สำนักงานใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสู่ชุมชน ไฮไลท์ของกิจกรรมในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ให้ความรู้เรื่องการอนุบาลลูกปู และการดูแลรักษาลูกปู  การนั่งเรือไปปลูกป่าชายเลน และการเก็บขยะเพื่อให้ดูสะอาดตาอีกด้วย

          กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้พนักงานได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปู การปลูกป่าชายเลน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้สร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่คณะ