5S to Baworn Activities

‘บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด’ จัดกิจกรรม 5ส สู่บวร ณ สำนักงานสงฆ์บ้านในไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565

          พนักงาน บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สำนักงานใหญ่ ร่วมกันพัฒนาศาสนสถาน สำนักสงฆ์บ้านในไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมและให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้
          นายเศรษฐา  เกื้อมา  ประธานกรรมการ 5ส  มุ่งมั่นให้กิจกรรม 5ส สู่บวร เป็นไปอย่างยั่งยืนและให้เกิดขึ้นทุกๆ ปี โดยในปีนี้พนักงานสำนักงานใหญ่ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 60%
          กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการพัฒนาสถานที่สำนักสงฆ์ การทำความสะอาดลานสำนักสงฆ์ การทำความสะอาดห้องน้ำ พระพุทธรูป และการถวายสังฆทานร่วมกัน ทำให้ทุกคนอิ่มบุญกันถ้วนหน้านายเศรษฐากล่าวขอบคุณพนักงานจิตอาสาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกันอีกด้วย